Zkusme se zamyslet nad pojmy slušnost, morálka, poctivost, hrdost nad sebou samým a přirozenou odpovědností ke svěřenému majetku.

Ptejme se hned, těch nejdříve narozených příslušníků našich rodů na jejich příběhy, poznatky, zkušenosti.

Zavzpomínejme s nimi nad starými fotografiemi, zachyťme na filmový pás či jiným způsobem záznam jejich podoby a hlasu. Využijme k tomu těch nejmodernějších prostředků, které nám tato uspěchaná doba dává k dispozici.

Lidé budou jednou zahlceni dynamickým stylem života, zdánlivou atraktivitou nejrůznějších forem zábavy. Začnou s určitostí hledat své kořeny, začne je zajímat odkud vyšli a co činili jejich předkové. Zatouží na doložených faktech neopakovat historicky doložené chyby předků i ve vztahu ke své zemi. Buďme na tuto dobu připraveni a již nyní konejme.


"Vše co děláme nebo neděláme, musíme ospravedlnit v očích našich předků a v očekávání našich potomků."

citát Dr. Ernst (Arnošt) hrabě WaldsteinMoravenses - latinský tvar, jimž se před rokem 833 i po tomto roce v písemných pramenech uvádí označení svobodných obyvatel soustředěných podél toku řeky Moravy.


Moravenses terra Moravia

Moravané země Morava


Moravská starorodová společnost je vedena i jako společenství národní kultury


Na základě dlouhodobé spolupráce s našimi zahraničními krajany pocházejícími z území Moravy byl dán ze zahraničí podnět založit společnost s historickým názvem Moravenses terra Moravia, která bude zastřešovat potomky starobylých rodů z Moravy, udržení, obnovu a rozvíjení moravských kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti moravského obyvatelstva a propagaci Moravy do celosvětového podvědomí.


Společnost se zabývá komplexně aktivitami postavenými na moravských starorodových základech pod společnou symbolikou, která je nedílnou součástí společného historického vědomí a spojující určité „historické společenství“ i do světového podvědomí.


Moravská starorodová společnost je budována na systému ekonomické samostatnosti a s aktivitami, které jsou v souladu s legislativou našeho státu a EU.sobota 19. dubna 2014

Moravenses terra Moravia - Україна - Пропозиція кооперативної співпраці в сільськогосподарському виробництві

Мене звати Властиміл Антоніус Хитіл, і я являюсь одним із потомків давнього роду історичних земель Моравії, котра  являється  частиною Чеської Республіки.

В 1995 році я заснував компанію з історичною назвою «Моравенсес тeррa Моравія» – «Moravenses terra Моrаvia», до складу котрої входять потомки старовинних родинних кланів Моравії і нашою метою є налагодження зв‘язків з іншими людьми, сім‘ями, родами інших країн з метою вивчення наших культурних і соціальних традицій, способу життя і будь-яких можливих спільних заходах в різних галузях, що корисні для людей.

Специфіка нашої компанії побудована на системі економічної незалежності і діяльності, а також відповідають законодавству ЄС, де серед різноманітних бізнес-заходи важливими є слідуючі галузі, як наприклад: збереження і  зміцнення  здоров‘я, галузі сільськогосподарської діяльності, як в області рослинництва, так і тваринництва, з подальшою  переробкою в готову продукцію і  спільний   вихід на ринок Європейського Союзу і світу.

Одним з важливих видів діяльності компанії є науково-технічні роботи по підвищенню економічної продуктивності праці, дослідження  в  галузі аграрної політики і продовольства, а саме:

хмелярство, фруктова, виноградарство, вирощування овочів і грибів, декоративних рослин, лікарських і ароматичних рослин, рослин для технічних і енергетичних цілей, на полях власних, орендованих, або використовуваних іншим способом в відповідності до законодавчих норм України.

В галузі тваринництва ми пропонуємо співробітництво в вирощуванні  великої рогатої худоби і інших тварин з метою одержання і перероблення м‘ясо - молочних продуктів, вирощування тварин  для перевезення вантажів, а також спортивних і гоночних коней.

Перероблення, підготування і продажа сільсько-господарської продукції.

Якщо Ви зацікавлені в спільних і кооперативних діях, то ми відкриті для переговорів про  майбутню  спільну  діяльність.

Щиро вдячний                                                               


З повагою
                                 Властиміл Антоніус Хитіл
               
                                     Vlastimil Antonius Chytil
                                                                                      

pondělí 23. září 2013

Моравенсес тeррa Моравиa - связь с другими людьми, семьями, родами других стран


Меня зовут Властимил Антониус Хытил, и я являюсь одним из потомков древних исторических земель Моравии, которая является частью Чешской Республики.

В 1995 году я основал компанию с историческим названием Моравенсес тeррa Моравиa, которая охватывает потомков древних кланов Моравии и пытается установить связь с другими людьми, семьями, родами других стран в изучении наших культурных и социальных традиции, образа жизни и любых  возможных совместных мероприятий в различных областях полезных  для людей.

Моравская старородова компания построена на системе экономической независимости и деятельности, которые в соответствии с законодательством ЕС, где среди различных бизнес-мероприятий выполнена так же, как укрепление здоровья, сельскохозяйственной деятельности как в области растениеводства так и животноводства, с последующей переработкой в готовую продукцию и  совместный  вывод на рынок Европейского Союза.

Если наш интерес к изучению новых культур, совместных  и кооперативных действий могут  вас  заинтересовать, то  мы открыты для переговоров о будущей совместной деятельности.

Спасибо.                                                               

С уважением  
                                                                         Властимил Антониус Хытил

                                                                                 v.a.chytil@gmail.com


pátek 21. prosince 2012

Vánoční přání

                                                                              přeje všem Vlastimil A.Chytil

neděle 3. června 2012

Moravská orlice - Codex Manesse

Uveřejňuji informaci z databanky krajanských badatelů ze Švýcarska k zobrazení symbolu Moravy - orlice v dobové historii, která se u nás neuvádí.
Jedná se o uvedení v Codex Manesse - středověkém rukopisu z roku 1300 - 1340,  kde je uveden symbol ve vyobrazení k Václavu II.

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0001/thumbs


Moravská orlice má původ z doby starých Slovanů a jak se píše v letopisech, naši předkové Č e š t í  a  M o r a v š t í  byli jmenovitě neposlední ratolesti tohoto velikého národa, který měl v Evropě sídla větší, než kterýkoli jiný národ evropský.

Zvali se všeobecně S l o v a n é  čili  S l o v ě n é  od slova, kteréž znamená božský dar jazyka či řeči člověku udělený a jehož mnozí kmenové slovanští se často jmenovali pouze od řek, moří, hor a polí, 
jako M o r a v a n é,  P o l a n é ,  P o m o ř a n é,  P o l a b a n é,  G o r o t a n é  atd.

Národ Český zahrnul pouze v Čechách s ním osedlé menší kmeny slovanské, totiž Čechy uprostřed země.

Národ Moravský, kterýž jednoho a téhož rodu a kmene jest s národem Českým, usadil se v poříčí řeky Moravy a hořejší Odry, a zahrnul v sobě větve  H a n a k ů v  nad Hanou
a pastýřských  V a l a c h ů v  v horách Beskydských, kteří až podnes své zvláštnosti zachovali.

Staří Slované věřili v jednoho nejvyššího boha a ctili v něm otce veškerého stvoření, pána světa, všehomíra, jehož vůle nad světem vládne. Měli jej za panovníka nebes, pramen božské síly, a nazývali jej  v e l i k ý m   b o h e m ,  s t a r ý m   b o h e m  anebo P R A B O H E M.

Od něho druzí bohové vycházeli, kteří spolu byli prostředníky mezi ním a světem, jsouce silní jeho silou, po rozličném stupni, tím silnější, čím bližší rodem všemohoucímu bohu bohův.

Od samého praboha původ vzalo  s v ě t l o. Slované věřili, že bytnost světa zjevila se na zemi a že se vtělila v člověku. I byl to S v a r o h, naučil člověka kování kovu a manželským svazkům. Po něm panoval jeho syn S v a r o ž i c, nazvaný také D a ž b o h,  C h o r s  anebo 
S l u n c e
Tak měli Slované slunce za obraz boha světla.

S v a r o ž i c  ctěn byl také co R a d h o š  t  čili  R a d o h o s t   (Radegast). Slavný obraz jeho stával v chrámě města Retry u Slovanů Polabských, i přicházeli k němu s obětmi pro věštby. Byl vešken zlatý a jeho lože bylo purpurové čili nachové.
U hlavy měl orla s roztaženýma křídloma, ..............

Byl ctěn také pod názvem  S v a t o v i t . Na ostrově Rujáně býval jeho nejslavnější chrám: tam stával na křídové skále uprostřed hradu Arkony na velikém náhradí. On byl bůh plodin zemských a bůh vojny. K jeho ochraně určeno bylo tři sta jízdných vojákův a tři sta pěších střelcův, kteří bojovali co jeho vojsko ve jménu jeho.
Slované mu posílali oběti a dary z nejvzdálenějších končin slovanského světa.
Kromě drahocenných pokladův choval se při jeho chrámě také  b í l ý k ů ň, jejž jenom žrec krmiti a naň sedati směl. Národ myslil, že na tom koni sám Svatovit jezdívá a s nepřítelem bojuje. Při chrámě chovaly se také svaté korouhve a orli, které nešeny byly do boje.

A tak zbožněné Slunce ctilo se u všech Slovanů buď pod jménem Svarožice, Dažboha, Radhosta anebo Svatovita. Byl také ochráncem hostinnosti, průmyslnosti a obchodu. Odtud pochází také jméno Radohost, neboť kupce jmenovali Slované hosti.

A tak S v a t o v i t (slunce) jezdil na koni jako den bílém, aby bojoval se zlými duchy času nočního a meč i korouhve poukazují na tuto jeho neustálou válku.

........Pokud budeme bádat a poznávat co nejhlubší naší minulost a život našich předků, jen tím dostaneme odpověď na spousty otázek, které nám vyvstávají. 

Tímto je dána i stále věčná otázka, odkud vznikla symbolika Moravy - orlice, jaké je vůbec správné barevné označení a zobrazení tohoto symbolu.

Ať v pojetí mužském, nebo ženském byl OREL symbolem našich předků Slovanů, z kteréhož národa pochází i náš kmen Moravanů. Současný stav dovoluje již i ve světě procházet řadu archivů a dostávat se badatelsky k materiálům dokládající historii i z jiných pohledů jiných kmenů a národů a jejich historie v dotváření naší historie - historie Moravy a našeho lidu. Ne všemu, co je již historicky napsáno a uveřejněno k Moravě se musí plně věřit, kde na falza upozorňoval i Josef Chytil - národní buditel, moravský historik a archivář, pokud nejsou do všeho vyhodnoceny a zapracovány i pohledy ze všech světových dobových národních archivů. 

sobota 2. června 2012

Dvanácté století - Moravská knížectví, župy, hranice a zemské brány


Na základě žádostí o uveřejnění nejstaršího správního rozdělení Moravy uveřejňuji

neděle 29. ledna 2012

Vlastimil A.Chytil realizuje kooperační smlouvy v oblasti výroby na Ukrajině dřevěných briket a peletek z odpadního dřeva pro evropské trhy


Zalesněná západní oblast Ukrajiny má bohaté zásoby dřeva v porovnání se zbytkem území. Proto i aktivita Vlastimila A.Chytila se zaměřuje do této oblasti, kde se nabízí velká příležitost pro výrobu stále více poptávaných biopaliv z odpadního dřeva – dřevěných briket a peletek.

Spalování dřeva neznečišťuje životní prostředí. 

Ekonomické důsledky spalování dřevěných briket, ve srovnání s jinými palivy, jsou proto pádnými argumenty využít i zdejší přírodní dřevní odpad k využití. Dle vedených kooperačních dohovorů jak v Německu, Rakousku, Belgii a dalších zemích, jsou stále vytápěné domy a chaty zpracovanou dřevní hmotou a jelikož již byly dřevěné brikety vyváženy z této oblasti jak do Německa, tak i Belgie k ověření jejich kvality, dochází v této době již k ucelené kooperační dohodě ohledně velkovýroby, kde dřevěné brikety splňují i velmi přísné evropské normy a zařadí se kvalitou mezi silné konkurenční světové výrobce.

Od února 2012, bude schopna společnost Moravenses terra Moravia, subjekt z Moravy se svým kooperačním partnerem na Ukrajině měsíčně produkovat 500 tun dřevěných briket materiálového složení surový dub, buk, habr, piliny a štěpu.
Dřevěné brikety jsou 6 cm v průměru bez otvoru v délce 30 cm. Balené do smršťovací fólie a balením o hmotnosti 10 kg na paletách.
Info k dřevěným briketám z Certifikátu

Vlastimil A.Chytil se stává tajnou volbou Team Leader v zastřešování 1321 členů zahraničních rodů a rodin s moravskými kořeny
Vlastimil A.Chytil se stává tajnou volbou ze dne 30.12.2011 od 1.1.2012 i na další období Team Leader v zastřešování 1321 členů zahraničních rodů a rodin s rodovými kořeny na území Moravy s plnou podporou jeho nastolených aktivit k prosazování orientace na mezinárodní spolupráci a zaměřením se na rodiny a rody.

Jeho záměr v dalším období hledat vhodné kooperační mezinárodní partnery doznalo ohodnocení jako veřejně prospěšné i z důvodu vytváření nových pracovních míst a možností.

Zároveň jeho nastolená koncepce vyhledávat vhodné kooperační partnery v zemích Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, Rumunsko a Bulharsko pro agrární sektor včetně zpracovávání velmi kvalitních výsledných produktů určených pro potravinářský sektor doznalo ocenění a kooperačním obchodním partnerům poskytnout pak následně distribuci s nabídkou pro konečné spotřebitele. 

                                                                                                    Sutter  - Switzerland

Vlastimil A.Chytil realizuje kooperační spolupráci na Ukrajině i v agrárním sektoru


Investiční a poradenské společnosti považují ukrajinský agrární sektor za jeden z nejatraktivnějších z pohledu očekávané míry efektivnosti a ziskovosti. 

Tato informace jen podtrhuje vedené aktivity Vlastimila A.Chytila v hledání vzájemných kooperačních aktivit a realizaci podnikatelských záměrů i na území Ukrajiny od roku 1993. 
Nyní i jako jednatel staromoravské rodové společnosti Moravenses terra Moravia staví na tomto základě v současné době svou zemědělskou politiku v kooperační spolupráci agrárních subjektů Moravy s obdobnými agrárními subjekty na Ukrajině i v otázce pronájmu zemědělské půdy ke kooperační realizaci mezinárodních projektů mezi Moravou a Ukrajinou v oblasti jak rostlinné, tak i živočišné produkce s následným i zpracovatelským procesem a prezentací těchto společných výrobků na světových trzích.

Kooperační spolupráce se odvíjí v těchto oblastech:

1) Rostlinná výroba 
včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků.


2) Živočišná výroba 
zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní.


3) Úprava, zpracování a prodej 
vlastní produkce zemědělské výroby.

Vlastimil A.Chytil realizuje první kooperační aktivitu mezi Moravou a Ukrajinou ve výrobě keramiky


V tomto roce rozjel úsek návrhářské a vývojové interiérové a exteriérové keramiky společnosti již kooperační aktivitu s vybranými keramickými závody na Ukrajině ve výrobě interiérové a exteriérové keramiky dle navržených výtvarných návrhů. 
Ukázka zhotoveného interiérového výrobku z připravované kolekce na zakázku pro zahraničního odběratele. U této navržené keramiky se jedná o unikátní sadu s ruční prací a zároveň také svou celosvětovou unikátností a ojedinělostí.

Zároveň v dalších dnech a týdnech bude zahájeno výběrové řízení ohledně udělování exkluzivity v obchodním zastoupení v různých státech světa.

čtvrtek 15. prosince 2011

Vážení potomci starobylých rodů Moravy, obyvatelé Moravy, krajané a ctění lidé, kterým země Morava není lhostejná


Z časových důvodů nejsem schopen odpovídat na množství emailů, které mi zasíláte.

Dovolte mi, abych Vám aspoň tímto poděkoval za Vaši podporu a ocenění vedení aktivity společnosti Moravenses terra Moravia.

Hluboce si vážím obsahu Vašich emailů, kde sdělujete i smyslnost tohoto blogu, který Vám svými informacemi dal podnět k hlubšímu zamyšlení se nad svými rodovými kořeny a při Sčítání lidu, domů a bytů v tomto roce, daly podnět přihlásit se k moravské národnosti.

Jak také sdělujete, Vaše rozhodnutí přihlásit se k moravské národnosti mělo dát veřejně ve známost úctu ke své rodné vlasti Moravě, projev morální úcty ke svým předkům a i všemu, co pro nás vybudovali. 

Vaše rozhodnutí má jak píšete dát impulz i pro zahraničí, že Morava patří mezi historické země a má své čestné místo mezi zeměmi světa.

Zároveň nám skládáte i důvěru v pokračování nastolené promoravské aktivity společnosti Moravenses terra Moravia, za kterou Vám osobně velmi děkuji a hluboce si ji všichni vážíme.  

                                                    Za společnost Moravenses terra Moravia
                                                                Vlastimil Antonius Chytil


středa 29. června 2011

Vlastimil A.Chytil


Díval jsem se i na stránky Vaši společnosti, a ač Slezan, ze srdce obdivuji Vaše cíle, Vaše snahy, Vaši práci, směřující k obnovení národní hrdosti. Rád bych se na tomto Vašem díle podílel.
Přeji mnoho úspěchů ve Vašem konání.
Michal Przeczek
tlumočník překladatel jazyka polského

sobota 30. dubna 2011

Interiéry - realizované krby s keramickým obložením
                                       
                                          Marketingový koordinátor Patrik Chytil

neděle 24. dubna 2011

The world's only manufacturer of unique interior and exterior ceramic


Na základě řetězce vedených mezinárodních jednání o spolupráci, se stal zástupce země Moravy - staromoravská rodová společnost Moravenses terra Moravia spol. s r.o. pod vedením jednatele Vlastimila A. Chytila, jediným exkluzivním realizátorem mezinárodního projektu, kde na území Moravy má vzniknout - Centrum návrhářské a vývojové interiérové a exteriérové keramiky - se zajištěním výroby a s exkluzivním celosvětovým působením.                                                         Získané osobní ocenění za rozvoj


                                    

čtvrtek 10. března 2011

Stavovský požadavek roku 1848......aby se jazyk moravský více vzdělával...a ustanovovali jen úředníci prospěšní lidu moravskému

Výňatek z projevu 

1848 - poslední projev promoravsky laděný před "Selským sněmem" a začátkem politického úpadku Moravy

Páni stavové uzavřeli, aby se jazyk moravský více vzdělával než posavad, aby se ve všech, i vyšších školách, do nichž Moravan chodí, moravsky vyučovalo a ustanovovali se budoucně úředníci jen takoví, kteří by lidu moravskému nejen dobře rozuměli, ale i všeliké písemnosti, nálezy a rozsudky v moravském jazyku vydávali.
Odkaz na celý projev: